Please fill in your email address to enter the website

General Conditions

1. Toepassing gebruiksvoorwaarden:

1.1. Deze gebruiksvoorwaarden regelen de relatie tussen de gebruiker (hierna ook “u”, “uw”) en Surplus+ (hierna ook “wij”, “ons”) en zijn aldus van toepassing (i) op het gebruik door u van de besloten website https://ey-in-motion.be (hierna genoemd de “Website”) en (ii) op elke communicatie en/of aanbod uitgaande van Surplus+ gericht aan u.

1.2. Uitsluitend deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen u en Surplus+. Andere voorwaarden gelden enkel wanneer zij door ons voorafgaandelijk en schriftelijk zijn aanvaard. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren de huidige gebruiksvoorwaarden.

1.3. Surplus+ kan op elk moment deze gebruiksvoorwaarden aanpassen. Door in te loggen op de landingspagina van de Website met uw uniek EY e-mail adres verklaart u (i) dat u de rechtmatige eigenaar bent van het gebruikte EY e-mail adres én (ii) dat u deze gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en ermee bent akkoord gegaan.

2. Inhoud Website:

2.1. De informatie op de Website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel, gezondheids- en/of juridisch advies aan u worden beschouwd.

De Website bevat onder meer informatie over sporten en over gezondheid. Deze algemene informatie is geen medisch of therapeutisch advies. De aangeboden informatie, zoals onder meer trainingsinformatie en/of andere tips, wordt door u enkel op eigen risico gelezen en/of gebruikt. Het kan aldus geenszins gezien worden als (professioneel) advies. De informatie die we aanbieden via de Website is dan ook niet bedoeld en dient niet te worden gebruikt ter vervanging van (i) het advies van een arts of andere medische professionals, (ii) een bezoek, gesprek of overleg met een arts of andere medische professionals, of (iii) het nalezen van de informatie die op of in een productverpakking of label vermeld staat van geciteerde producten.

U mag medisch advies nooit negeren of met vertraging medisch advies opzoeken omwille van de informatie op deze Website en mag de informatie ook niet gebruiken voor diagnose of behandeling van een gezondheidsprobleem. De verzending en ontvangst van de informatie op de Website, geheel of gedeeltelijk, of communicatie via het internet of andere middelen houdt geen bestaande arts-patiënt, therapeut-patiënt of andere zorgverlener relatie tussen u en ons in.

2.2. De inhoud van de Website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

2.3. De website bevat hyperlinks naar websites of pagina’s van derden, of kan daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van hyperlinks naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete of expliciete goedkeuring van de inhoud ervan door Surplus+.

Surplus+ verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

2.4. Ondanks het feit dat de Website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig, niet correct of niet up-to-date is. Vergissingen of fouten op de Website binden Surplus+ niet. Surplus+ is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Surplus+ is in geen geval aansprakelijk ingeval van fouten, incl. zet- of drukfouten.

Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de Website onbeschikbaar zou zijn, zal Surplus+ de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

2.5. Wanneer u vragen heeft over de informatie op de Website of wanneer u twijfelt over de verstrekte informatie op de Website verzoeken wij u steeds om vooraf contact op te nemen met Surplus+ op het e-mailadres info@surplusmarketing.be.

3. Aansprakelijkheid:

Surplus+ is niet aansprakelijk voor menselijke schade en/of bedrijfs- en/of indirecte- of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdsverlies, emotionele schade, verlies van inkomsten en verlies van een kans), die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van het gebruik van de Website of andere websites, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks.

Surplus+ is in geen enkel geval aansprakelijk voor virussen of schade aan een computer, telecommunicatieapparatuur of ander eigendom als gevolg van een bezoek aan of het gebruik van de Website, of het downloaden van materiaal van de Website.

Surplus+ is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van: overmacht, fouten en/of nalatigheden van Surplus+ en zijn juridische dan wel feitelijk aangestelde, of enige andere externe oorzaak.

Surplus+ geeft geen garanties voor de goede werking van de Website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de Website.

Iedere contractuele of extracontractuele aansprakelijkheid en/of gehoudenheid van Surplus+ is steeds beperkt tot 5.000 EUR.

4. Auteursrecht en intellectuele eigendom:

Wij hebben de Website, op vraag van EY, ontwikkeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik door de werknemers van EY.

De integrale inhoud van de Website (inclusief lay-out en vormgeving van de Website, teksten, grafieken, foto’s, logo’s, merken, tekeningen, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software enz.) is eigendom van Surplus+ of van verwante ondernemingen, licentienemers, content providers en/of rechthoudende derden (vb. de foto’s werden aangekocht bij Shutterstock®)

Het kopiëren of opslaan van om het even welke inhoud (zelfs voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik) wordt niet toegelaten.

5. Klachten en geschillen – Toepasselijk recht:

5.1. Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, bij Surplus+ op het e-mailadres aan legal@surplusmarketing.be toe te komen.

5.2. Uitsluitend Belgisch recht is van toepassing op de relatie tussen u en Surplus+, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.) en de bepalingen van internationaal privaatrecht.

Alle geschillen aangaande de huidige gebruiksvoorwaarden vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Hasselt.

6. Persoonsgegevens – Privacy:

Surplus+ verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Surplus+ op het e-mailadres info@surplusmarketing.be

Soorten persoonsgegevens

  • uw e-mailadres,
  • uw naam en voornaam,
  • uw adres,

Rechtsgrond van de verwerking van uw persoonsgegevens

Door in te loggen op de Website staat u uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik, conform deze privacyverklaring, van uw persoonsgegevens voor de hierna opgelijste doelen.

Doel van de verwerking van uw persoonsgegevens

  1. Uw e-mailadres wordt gebruikt als login voor de Website ;
  2. Via uw login (en op basis van cookies – zie hierna) houden wij statistieken bij over uw gebruik van de Website zodat wij onze Website kunnen optimaliseren en de inhoud/lay-out van de Website op u kunnen afstemmen;
  3. Wij maken nieuwsbrieven op en versturen u die, in opdracht van EY, op uw (e-mail)adres om u zo op de hoogte te houden over het EY In Motion project;
  4. Als u deelneemt aan sportmanifestaties georganiseerd door Surplus+, EY of derden via de Websites

Overmaken aan derden

Het is mogelijk dat persoonsgegevens worden verwerkt tot anonieme gegevens en vervolgens ten behoeve van statistische redenen worden doorgegeven aan derde partijen.

Bewaarperiode

De voormelde persoonsgegevens zullen worden bewaard zolang het EY In Motion project loopt.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Bovendien, heeft u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt u gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: legal@surplusmarketing.be

7. Gebruik van cookies

7.1. Om je beter van dienst te zijn, maakt de Website gebruik van cookies. Tijdens een bezoek aan de Website worden “cookies” op de harde schijf van uw computer geplaatst. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer een website wordt geraadpleegd. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

7.2. Er wordt gebruik gemaakt van “first party cookies”. Dit zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren.

7.3. Er wordt gebruik gemaakt van “third party cookies”, m.n. de Website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de Website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de Website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Surplus+ en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

7.4. Door gebruik te maken van de Website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

8. Diverse bepalingen

Bewijs: U aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Deelbaarheid: Indien een artikel van deze gebruiksvoorwaarden wordt ongeldig, onwettig of nietig verklaard, zal dit de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de overige artikelen op geen enkele wijze aantasten.

Verzaking: Het feit dat Surplus+ nalaat de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als stilzwijgende afstand van de rechten waarover Surplus+ krachtens onderhavige gebruiksvoorwaarden beschikt en verhindert Surplus+ niet om later de strikte naleving van die bepalingen te eisen.

Risico’s internet: U bent bekend met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee de Website nu en in de toekomst ter beschikking wordt gesteld. Ook bent u bekend met de risico’s van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie. U aanvaardt dat Surplus+ niet aansprakelijk kan zijn voor enige schade, door het gebruik van onze websites of internet, als gevolg van voormelde risico’s.

9. Identiteit van de eigenaar van de Website:

SODIFIN NV
Mechelbaan 141, 2500 Lier (België)
RPR Antwerpen, afdeling Mechelen
BTW BE 0447.784.860
tel: 011 31 36 68
email: info@surplusmarketing.be
website: http://www.surplusmarketing.be/
(Supra genoemd “Surplus+”)